Dokumenty do pobrania

Aby świadczyć dla Państwa usługi przed organami celnymi bez konieczności osobistego zaangażowania z Waszej strony potrzebujemy od Państwa stosownego upoważnienia w formie przedstawicielstwa. Niezbędne dokumenty i informacje przedstawione są poniżej.

 

ODPRAWY CELNE                                         INTRASTAT

              - Upoważnienie celne                              - Upoważnienie Intrastat

   - Oświadczenie                                         - Oświadczenie

 

W obu powyższych przypadkach upoważnienie oraz oświadczenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi do reprezentacji firmy na zewnątrz.

Do oryginałów powyższych dokumentów należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:

         - wpis do ewidencji lub KRS

         - NIP

         - REGON

Tak przygotowany komplet dokumentów wraz ze zleceniem jest podstawą do podjęcia czynności usługowych w Państwa imieniu przed organami celnymi.

 

INNE

- Pełnomocnictwo do legalizacji świadectw przewozowych i pochodzenia

- Oświadczenie o niezawieraniu w składzie związków azbestu  

- Preferencyjne deklaracje pochodzenia